Donada l'actual situació econòmica i social, algunes persones o famílies no poden afrontar el pagament dels deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l'abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals.


Es proposa donar una alternativa a les persones que es puguin trobar en aquesta situació, mitjançant el desenvolupament d'una ordenança reguladora per permetre saldar deutes municipals amb serveis comunitaris. El desenvolupament d'aquesta ordenança pretén oferir, amb total respecte als principis i a les garanties del procediment regulades amb caràcter general per a les Administracions Públiques, un mecanisme alternatiu que permeti substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat. Això implicaria poder fer front a un deute municipal amb una prestació personal d'interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no fos possible realitzar-la amb diners.


L'ordenança de la que es objecte aquesta moció, només seria d'aplicació a les persones empadronades al municipi, que no puguin fer front al pagament d'algun deute municipal, previ informe tècnic favorable i seguiment dels Serveis Socials. Quedarien excloses de l'àmbit d'aplicació de l'ordenança les persones jurídiques.


Des de l'àmbit legal, les administracions locals, en l'exercici de la potestat sancionadora reconeguda a l'article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, ostenten la competència de substituir determinats deutes municipals per l'execució o desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat.


En el cas de ser aprovada aquesta moció, s'hauria de desenvolupar l'ordenança per regular els serveis comunitaris. A mode orientatiu i sense que suposi en cap cas una llista de serveis tancada es podrien desenvolupar els treballs en benefici de la comunitat en els serveis o equipaments següents: Arxius, biblioteca, serveis socials, medi ambient, esports, centres cívics, neteja de la via pública i altres espais públics, manteniment i reparació de mobiliari urbà, escoles municipals i llars d'infants, parcs, jardins, etc., o qualsevol altres servei o equipament municipal anàleg als citats anteriorment.