El passat 4 de desembre vam presentar un estudi detallat de com estava repartit els drets de cobraments pendents a favor de l’Ajuntament de Mollet o, el que es coneix comunament, com a deutes de tercers amb l’Ajuntament.

Aquest deute està format per imports pendents d’altres administracions amb l’Ajuntament, però també de ciutadans i empreses.

Posem a la vostra disposició l’informe detallat que es va presentar a la premsa. El podeu consultar al final d'aquest article.

A continuació es donen les principals conclusions que es donen en motiu d’aquest informe:

       De l’anàlisi dels drets de cobrament pendents de les diferents administracions externes a l’Ajuntament, podem afirmar que paguen a un termini raonable que no va més enllà de l’any posterior al tancament i possiblement menys (No podem determinar el temps exacte per no tenir informació de més detall. En aquest sentit, no s’ha publicat cap execució pressupostària trimestral del 2018).

       Això es pot afirmar perquè el deute de les diferents administracions d’anys tancats anteriors al 2017 és molt baix comparat amb el total dels drets pendent de cobrament totals. Els anteriors al 2017 d’altres administracions , representen únicament 164.600,44 € d’un total de 9.027.570,83 € (el 1,8823%).

       Per contra, el drets pendents de cobrament que depenen directament de l’Ajuntament (taxes, preus públics, etc.) sumen un total de 8.862.970,39 €, el que representa el 98,18% del deute total corresponent a anys tancats anteriors al 2017.

       Aquestes conclusions no canviarien massa encara que consideréssim com un dret pendent de cobrament segur l’import reclamat per la construcció de El Lledoner.

       En aquest cas, el deute de les diferents administracions d’anys tancats anteriors al 2017 seria de 1.805.550,17 € d’un total de 10.668.520,56 € (el 16,92%)

       Per contra, el drets pendents de cobrament que depenen directament de l’Ajuntament sumarien un total de 8.862.970,39 €, el que representaria el 83,08% del total.

       Per altra banda, el cobrament dels Lledoners ajudaria a incrementar la liquiditat temporal de l’Ajuntament, però el problema de fons que és el deute acumulat  de drets directes de l’Ajuntament no cobrats persistiria.

       A més, en el cas que el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament reclamant l’import de la construcció de l’edifici del Lledoner acabi tenint un resultat negatiu pels interessos de Mollet, comportaria automàticament que tots els anys tancats comptablement des de l’any 2015, haurien d’haver estat tancats en negatiu amb les implicacions que això comportaria.

       S’ha de recordar que l’import del Lledoner s’ha comptabilitat com un dret pendent de cobrament, en contra dels criteris manifestats per la Sindicatura de Comptes.

       Respecte al deute a favor de les empreses municipals, la única afectada seria EMFO. Malgrat tot, el deute d’altres administracions amb EMFO hem de considerar que és propi de la operativa d’aquesta empresa. El seu client majoritari és la Generalitat de Catalunya amb programes de mitja i llarga durada en molts casos que es cobren una vegada justificada la seva execució.

       Això també es pot veure pel fet de que el deute a finals de 2016 i 2017 es manté constant sense variacions importants.

       Per altra banda, també es pot determinar que el fluxe de pagaments es van mantenint constants, ja que la necessitat de finançament mitjançant pòlisses de crèdit a finals d’anys és únicament de 505.747,57 €, malgrat que el deute total es de 2.772.243,55 €. 

       Definitivament, els problemes de deute i de liquiditat de l’Ajuntament ve determinat per la seva dificultat per fer efectiu els seus drets de cobrament directes (taxes, preus públics, etc.), ja que representen la gran totalitat dels drets pendents de pagament històric.

       Per altra banda, gran part d’aquests drets directes es van cancel·lant periòdicament degut a insolvències, prescripcions o altres causes.

       Aquest imports cancel·lats corresponen a contrapartides de despeses ja executades d’anys anteriors que, en molts casos, han hagut de ser finançades mitjançant deute en anys anteriors. La cancel·lació d’aquest ingressos obliga a l’ajuntament a cancel·lar aquest deute mitjançant ingressos futurs o a tornar a endeutar-se de més diners.

       Aquesta situació provoca l’increment sistemàtic del deute i la reducció de la capacitat d’ús dels ingressos futurs per a pagar les funcions ordinàries de l’Ajuntament i els serveis als ciutadans.

 

    Anàlisi del deute a favor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès