Com a Ajuntament, mitjançat les nostres instal·lacions, edificis, vehicles, etc., participem de manera activa en l’emissió de GEH. Algunes d’aquestes emissions les fem directament o indirectament, ja sigui amb crema de

combustibles fòssils en instal·lacions fixes, amb el consum de combustibles en els vehicles propis titularitat de l’ajuntament o en els que depenen de serveis concessionats, amb el consum elèctric contractat, en la fuga de gasos fluorats en els sistemes de refrigeració i climatització, etc. Per tant, l’Ajuntament de Mollet del Vallès és actor actiu del canvi climàtic. Per exemple, els seus vehicles de titularitat directa consumeixen més de 20.000 litres de carburant que equivalen a 52 tones de CO2.

Existeix una eina que és la petjada de carboni que permet quantificar les emissions de gasos GEH que són alliberats a l’atmosfera com a conseqüència d’una activitat determinada, tant sigui per l’activitat necessària per a la fabricació d’un producte, per a la prestació d’un servei o per al funcionament d’una organització.


La petjada de carboni ens pot permetre ser conscients de l’impacte que genera la nostra activitat en el escalfament global, convertint d’aquesta manera la petjada de carboni en una eina de sensibilització de gran valor. Avui en dia, ja es perfila com un element diferenciador de les organitzacions que decideixen comprometre’s amb el medi ambient i aposten pel desenvolupament d’una activitat sostenible.

Per aquestes raons, en el proper Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès presentarem una moció perquè l'Ajuntament determini, registri, redueixi i compensi la seva petjada de carboni.

Hem fet arribar la nostra moció a la resta e partits polítics de la Corporació i estem oberts a incorporar aquells aspectes de millora que considerin.

A continuació podeu consultar el contingut complert de la moció que hem presentat:

 

MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS DETERMINI, REGISTRI, REDUEIXI I COMPENSI LA SEVA PETJADA DE CARBONI 

 

 

El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.

 

El canvi climàtic ens afecta a tots. L’impacte potencial és enorme, amb prediccions de falta d’aigua potable, grans canvis en les condicions per a la producció d’aliments i uns augments ens els índexs de mortalitat com a causa de les inundacions, tempestes i onades de calor. Per tant, el canvi climàtic no és un fenomen únicament ambiental sinó de profundes conseqüències econòmiques i socials. Els països pobres, que estan pitjor preparats per afrontar canvis ràpids, seran els que patiran les pitjors conseqüències.

 

Aquest canvi climàtic està influenciat majoritàriament per l’increment de les emissions de GEH (Gasos amb Efecte d’Hivernacle). D’acord amb la classificació de set sectors que proposa el grup intergovernamental d’experts sobre canvi climàtic (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), els sectors que generen les emissions de gasos amb efecte hivernacle són els següents:

 

-         Emissions de GEH procedents del processament d’energia: Emanen de les activitats de combustió com són les indústries del sector energètic (centrals tèrmiques, refineries de petroli, transformació de combustibles), el transport, les indústries manufactureres i de la construcció, i la combustió en el sector residencial, serveis, etc.

-         Emissions de GEH procedents de processos industrials no derivades d’activitats de combustió (s’inclou la indústria de productes minerals, química, producció metal·lúrgica, halocarburs, etc.)

-         Emissions de GEH procedents de l’ús de dissolvents i altres productes que provenen d’una gran varietat de processos de producció i consum com en l’aplicació de pintures, la neteja en sec, l’electrònica, etc.

-         Emissions de GEH procedents de les activitats vinculades a l’agricultura i a la ramaderia (fermentació entèrica, gestió de fems, cultiu d’arròs, sòls agrícoles, residus agrícoles, etc.).

-         Emissions de GEH generades o absorbides procedents dels canvis d’usos del sòl, de la silvicultura i dels incendis forestals.

 

Malgrat que existeixen incerteses que no permeten quantificar amb la suficient precisió els canvis climàtics previstos, la informació validada fins ara és suficient per prendre mesures de manera immediata d’acord amb l’anomenat “principi de precaució” al que fa referència l’Article 3 de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides desenvolupat l’any 1992. La inèrcia, els endarreriments i la irreversibilitat del sistema climàtic són factors molt importants a tenir en compte i, quan més tard es prenguin les mesures per evitar-ho, els efectes de l’increment de les concentracions dels GEH  seran menys reversibles.

 

Com a Ajuntament, mitjançat les nostres instal·lacions, edificis, vehicles, etc., participem de manera activa en l’emissió de GEH. Algunes d’aquestes emissions les fem directament o indirectament, ja sigui amb crema de combustibles fòssils en instal·lacions fixes, amb el consum de combustibles en els vehicles propis titularitat de l’ajuntament o en els que depenen de serveis concessionats, amb el consum elèctric contractat, en la fuga de gasos fluorats en els sistemes de refrigeració i climatització, etc. Per tant, l’Ajuntament de Mollet del Vallès és actor actiu del canvi climàtic. Per exemple, els seus vehicles de titularitat directa consumeixen més de 20.000 litres de carburant que equivalen a 52 tones de CO2.

 

Existeix una eina que és la petjada de carboni que permet quantificar les emissions de gasos GEH que són alliberats a l’atmosfera com a conseqüència d’una activitat determinada, tant sigui per l’activitat necessària per a la fabricació d’un producte, per a la prestació d’un servei o per al funcionament d’una organització.

 

La petjada de carboni ens pot permetre ser conscients de l’impacte que genera la nostra activitat en el escalfament global, convertint d’aquesta manera la petjada de carboni en una eina de sensibilització de gran valor. Avui en dia, ja es perfila com un element diferenciador de les organitzacions que decideixen comprometre’s amb el medi ambient i aposten pel desenvolupament d’una activitat sostenible.

 

És crucial per una altra banda, entendre la petjada de carboni no únicament com un element de càlcul, sinó com un primer pas en el camí de la millora i el compromís de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en el Ple del mes de febrer de 2016 va donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for Leaders i es va comprometre entre d’altres a: avançar-nos als objectius previstos a l’acord de París 2015 en tota l’extensió de les nostres autoritats i promoure i donar suport a accions i iniciatives que permetessin disminuir els efectes del canvi climàtic.

 

Atès que Mollet del Vallès s’ha convertit en un referent europeu pel premi European Green Leaf de 2015.

 

Tenint en compte els antecedents expressats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Demòcrata de Mollet del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

1-      Determinar i calcular la petjada de carboni de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

2-      Registrar la petjada de carboni de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al registre que a tal efecte té el Ministerio de Agricultura i Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, amb l’obtenció del corresponent certificat per part d’aquesta institució.

3-      Establir un compromís ferm per part de l’Ajuntament a disminuir la petjada de carboni pròpia i dels seus ciutadans mitjançant projectes o propostes que facilitin la reducció de GEH com, per exemple:

a.      Canvi progressiu dels vehicles de titularitat o dependència municipal a elèctrics, híbrids o d’altres modalitats que es considerin energies netes.

b.      Posada a disposició de la ciutadania de la infraestructura necessària per facilitar el canvi dels vehicles actuals basats en combustible fòssils a energies netes, com, per exemple, carregadors elèctric públics per a vehicles elèctrics.

c.       Promoure iniciatives fiscals mitjançant les ordenances fiscals i preus públics o bonificacions en l’IAE per afavorir les iniciatives relacionades amb les energies renovables i els vehicles d’energia neta.

d.      Promoure projectes d’autogeneració d’energia elèctrica a partir d’energia solar.

e.      Millores en el consum en els sistemes d’enllumenat de la via pública i dels edificis públics.

f.       Altres.

4-      En paral·lel a la millora continua de la petjada de carboni de l’Ajuntament, compensar part dels seus efectes mitjançant certificats de compensació d’emissions de CO2 de tipus CER i VER, que estan associats a projectes de desenvolupament sostenible en països en via de desenvolupament o altres mètodes alternatius.